ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BEŞİKDÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 192 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN 2 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 18 ARAÇ İLE 181 GÜN GÜNÜ BİRLİK TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN        :              2024/861241
1-İdarenin
a) Adı    :              BEŞİKDÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi             :               CUMHURIYET MAH. SAHIL CAD 4 61800 BEŞİKDÜZÜ/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası         :              4628712012 - 4628713412
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası           :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı    :              2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 192 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN 2 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 18 ARAÇ İLE 181 GÜN GÜNÜ BİRLİK TAŞINMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı            :             
Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Trabzon ili Beşikdüzü ilçesinde bulunan taşımalı eğitim kapsamındaki ilköğretim/ortaöğretim öğrencilerinin taşıma merkezi okullara 18 araç ile 181 iş günü taşınması hizmet alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :              Beşikdüzü İlçesi sınırları içinde İlköğretim taşıma kapsamındaki taşıma merkezi okullar: Akkese İlk/Orta öğretim Okulu ve Çeşmeönü İlk/Orta Öğretim Okulu
ç) Süresi/teslim tarihi     :              İşe başlama tarihi 09.09.2024, işin bitiş tarihi 20.06.2025
d) İşe başlama tarihi       :              09.09.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :              14.08.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)             :              CUMHURİYET MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. NO:1 BEŞİKDÜZÜ HÜKÜMET KONAĞI-KAT: 4- BEŞİKDÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamuda ve/veya özel sektörde  yapılmış her türlü öğrenci taşıma işi.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecek

#ilangovtr Basın No ILN02059505