Almanya'da maç polisi sahalardan çekiliyor

Tür­ki­ye­’de de tar­tı­şı­lan maç po­li­si ko­nu­su Al­man­ya­’da gün­de­me gel­di. Eya­let yö­ne­tim­le­ri po­lis­ler için ya­pı­lan har­ca­mayı çok buldu. “Kulüpler de yardım etsin” dendi. Sayının azaltılacağı açıklandı.

Almanya'da maç polisi sahalardan çekiliyor
Al­man­ya­’da maç gö­rev­le­ri­nin gü­ven­lik büt­çe­le­ri­ni ele alan eya­let­le­rin içiş­le­ri ba­kan­lık­la­rı, yük­sek gü­ven­lik ma­li­ye­ti ne­de­niy­le ha­re­ke­te ge­çi. Maç­lar­da gö­rev­len­di­ri­len po­lis sa­yı­sı­nın azal­tıl­ma­sı­nın yol­la­rı araş­tı­rıl­dı. Ba­zı eya­let­ler, ku­lüp­le­rin bu ko­nu­da­ki har­ca­ma­la­ra ka­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni açık­la­dı. An­cak Al­man Ku­lüp­ler Bir­li­ği­’nin (De­uts­che Fuss­ball-Li­ga) gü­ven­li­ğin sağ­lan­ma­sı ko­nu­sun­da eya­let­ler­le iş­bir­li­ği­ne git­mek is­te­me­me­si hu­zur­suz­luk oluş­tur­du.

Ku­zey Ren-Vest­fal­ya Eya­le­ti İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı (B.Dort­mund, Le­ver­ku­sen, Köln, Mönc­heng­lad­bach, Schal­ke 04, Boc­hum gi­bi ta­kım­lar bu böl­ge­de), 31 Ağus­tos Pa­zar gü­nü oy­na­na­cak maç­lar­da po­lis­le­rin gö­rev­len­di­ril­me­si ile il­gi­li ge­nel­ge ya­yım­la­dı. Po­lis­le­rin as­li gö­re­vi­nin maç­lar ol­ma­dı­ğı ba­zı kar­şı­laş­ma­lar­da po­li­se gö­rev ve­ril­me­si­nin dü­şü­nül­me­di­ği­ni bil­dir­di. Bun­des­li­ga­’nın ikin­ci haf­ta­sın­da denk ge­le­cek bu uy­gu­la­ma­nın na­sıl so­nuç­la­na­ca­ğı me­rak edi­li­yor.

Herşey işte bu maçla başladı

Schal­ke­’nin, PA­OK ile oy­na­dı­ğı maç­ta ya­şa­nan­lar, Al­man po­li­si­nin stat­lar­dan çe­kil­me­yi ilk ola­rak gün­de­mi­ne al­dı­ğı ta­rih ola­rak ka­yıt­la­ra geç­miş­ti. 21 Ağus­tos 2013’teki Şam­pi­yon­lar Li­gi play-off ilk ma­çın­da Schal­ke ta­raf­tar­la­rı Ma­ke­don­ya bay­ra­ğı aç­mış­tı. Yu­nan­lı­lar bü­yük tep­ki gös­ter­miş­ti. Al­man po­li­si, Schal­ke­liler’in otur­du­ğu bö­lü­me mü­da­ha­le­de bu­lun­muş ve bi­ber ga­zı sık­mış­tı. Alman kamuoyu buna büyük tepki göserince, Ku­zey Ren Vest­fal­ya Eya­le­ti İçiş­le­ri Ba­ka­nlığı stat­lar­da po­lis bu­lun­dur­ma­ya­cak­la­rı­nı açık­la­mış­tı.

Türkiye’de durum nedir?

Ha­tır­la­na­ca­ğı üze­re 2009 yı­lın­da po­lis­ler stat dı­şı­na çe­kil­miş ve yer­le­ri­ni özel gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­ne bı­rak­mış­tı. Po­lis­ler sa­de­ce stad­yum dı­şın­da ba­zı böl­ge­ler­de gö­rev ya­pı­yor­du. An­cak 2009’dan son­ra ar­tan şid­det olay­la­rı ne­de­niy­le po­lis­ler geç­ti­ği­miz yıl stat­la­ra ge­ri dön­dü. Özel gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri ha­len ça­lı­şı­yor. Si­vil po­lis­ler ise tribünlerde taş­kın­lık ya­panları tes­pit edi­yor. Bu ara­da maç­lar­da gö­rev ya­pan po­lis­le­rin sa­yı­la­rı TFF’­ye bil­di­ri­li­yor. Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu da po­lis­le­re öde­di­ği üc­re­ti da­ha son­ra ku­lüp­ler­den tah­sil edi­yor.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1122

banner1130