CHP'de Sıra "Kemalist" Kavgasında

CHP’de kav­ga­la­rın, tar­tış­ma­la­rın ar­dı ar­ka­sı ke­sil­mi­yor. Şimdi de ‘Ke­ma­list’ kav­ga­sı ya­şa­nı­yor. Ay­gün ‘Tun­ce­li hal­kı­na Ke­ma­lizm da­ya­tıl­dı’ dedi CHP ayaklandı...

CHP'de Sıra
CHP yi­ne ka­rış­tı. Yap­tı­ğı tar­tış­ma­lı açık­la­ma­lar­la gün­dem­den düş­me­yen CHP Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Ay­gün, yi­ne tar­tı­şı­la­cak söz­le­re im­za at­tı. Ay­gün’ün, “Tun­ce­li hal­kı­na Ke­ma­lizm da­ya­tıl­dı ama tut­ma­dı” söz­le­ri, par­ti içe­ri­sin­den sert tep­ki­le­re se­bep ol­du.

“PAR­Tİ YÖ­NE­Tİ­Mİ­NİN SÖY­LE­YE­CE­Ğİ BİR SÖZ YOK MU?”

CHP es­ki Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Onur Öy­men, fa­ce­bo­ok say­fa­sın­dan CHP Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Ay­gün’ü sert söz­ler­le eleş­tir­di. “Bun­la­rı söy­le­yen bir mil­let­ve­ki­li­ne par­ti yö­ne­ti­mi­nin söy­le­ye­ce­ği bir söz yok mu­dur?” di­ye so­ran Öy­men bu ola­yın ge­çiş­ti­ri­le­ce­ği en­di­şe­si ta­şı­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

“ESEF­LE KI­NI­YO­RUM”

Öy­men, şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Bir CHP mil­let­ve­ki­li, Tun­ce­li hal­kı­na Türk­lük, Kürt­lük, Ke­ma­lizm ve Apo­cu­lu­ğun da­ya­tıl­dı­ğı­nı ama tut­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş. Bu söz­le­ri esef­le kar­şı­lı­yo­rum. Ke­ma­lizm’in da­ya­tıl­dı­ğı­nı söy­le­mek Ata­türk’e ve onun dü­şün­ce­le­ri­ni ve il­ke­le­ri­ni yü­rek­ten be­nim­se­yen, Tun­ce­li da­hil, yur­du­mu­zun dört kö­şe­sin­de­ki hal­kı­mı­za kar­şı bü­yük bir hak­sız­lık de­ğil mi­dir?

Bu söz­le­ri söy­le­yen bir mil­let­ve­ki­li­ne par­ti yö­ne­ti­mi­nin, di­ğer CHP mil­let­ve­kil­le­ri­nin ve ör­gü­tün söy­le­ye­ce­ği bir söz yok mu­dur? Bu söz­ler de par­ti içi de­mok­ra­si çer­çe­ve­sin­de, ‘onun ki­şi­sel gö­rü­şü­dür’ de­ni­le­rek ge­çiş­ti­ri­le­cek mi­dir?”

“HÜ­SE­YİN AY­GÜN SAÇ­MA­LI­YOR”

CHP Tun­ce­li es­ki İl Baş­ka­nı Hü­se­yin Gü­neş ise Ay­gün’ün gün­de­me gel­mek için saç­ma sa­pan söz­ler söy­le­di­ği­ni ifa­de et­ti. Gü­neş, “Hü­se­yin Ay­gün mil­let­ve­ki­li ol­du­ğun­dan be­ri gün­de­me gel­mek için saç­ma sa­pan söz­ler sarf edi­yor. Tun­ce­li’yi, CHP’yi ve Ata­türk’ü se­ven bir in­san böy­le ko­nuş­maz.

Tun­ce­li­ler Ke­ma­list­tir. Ken­di­si ne ol­du­ğu­nu açık­la­sın. Ay­gün CHP’yi fark­lı kul­va­ra çek­mek is­te­mek­te­dir. Hü­se­yin Ay­gün, di­li­nin al­tın­da­ki bak­la­yı çı­kar­sın. Ata­türk’ün par­ti­sin­de mil­let­ve­ki­li olup ona küf­ret­mek, ha­ka­ret et­mek kim­se­nin had­di­ne de­ğil­dir” de­di.

“KI­LIÇ­DA­ROĞ­LU BİR AÇIK­LA­MA YAP­MA­LI”

CHP’li­ler, Ay­gün’ün bu­gü­ne ka­dar yap­tı­ğı açık­la­ma­lar ile par­ti­yi zor du­ru­ma dü­şür­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun bir açık­la­ma yap­ma­sı­nı is­ti­yor. CHP es­ki Ge­nel Baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Hak­kı Sü­ha Okay, “Ay­gün’ü CHP’den mil­let­ve­ki­li ya­pan­la­rın bir açık­la­ma yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni” söy­le­di. CHP es­ki PM üye­si Meh­met Fa­raç ise, “Hü­se­yin Ay­gün hak­kın­da par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri çı­kıp bir açık­la­ma yap­ma­lı­dır” de­di. CHP es­ki MYK üye­si Şa­hin Men­gü de Hü­se­yin Ay­gün’ü cid­di­ye al­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cısı Faik Özt­rak ise yorum yap­mak­tan kaçın­dı.

Mec­lis açı­lı­yor, CHP se­çim ya­pı­yor

TBMM - TBMM’nin 1 Ekim’de açıl­ma­sı­nın ar­dın­dan CHP Mec­lis Gru­bu da 2 Ekim Sa­lı gü­nü top­la­na­cak. CHP’nin 2 Ekim sa­at 11.00’de ba­sı­na ka­pa­lı ger­çek­leş­ti­re­ce­ği top­lan­tı­da, se­çim ya­pı­la­cak. CHP De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Ad­nan Kes­kin’in, Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ol­ma­sı ne­de­niy­le bo­şa­lan TBMM İda­re Amir­li­ği gö­re­vi için se­çi­me gi­di­le­cek. Ba­sı­na ka­pa­lı top­lan­tı­da ay­rı­ca Grup De­net­çi­li­ği için de bir üye se­çi­le­cek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner480