Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir.

Müracaatlar: 27.03.2023-10.04.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

BütçeKodPozisyonuAdediBaşvuru Grubu
Özel BütçeYGUYazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı)1Kurum; aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar veya tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 375 sayılı KHK’nın ek 6.maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai, vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
Özel BütçeMUGUMobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı)1Kurum; aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar veya tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 375 sayılı KHK’nın ek 6.maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai, vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

1. BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için tabloda belirtilen özel şartlar aranacaktır.

1.1.GENEL ŞARTLAR
1.1.1
.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
1.1.2.Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
1.1.3.(1.1.2) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır)
1.1.4.Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıl diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
1.1.5.Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.
1.1.6.Adaylar; muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

1.2.ÖZEL ŞARTLAR
A. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı)

1) 1. Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek
2) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 (üç) yıl uygulama geliştirmiş olmak ve belgelemek,
3) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak ve ayrıca tasarım kalıplarını etkin olarak kullanabilmek,
4) Oracle ve PostgreSQL ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,
5) Micro, servis mimarisi, web servisleri, sürekli entegrasyon hakkında deneyim sahibi olmak,
6) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (Azure DevOps, TFS, Git vb.) kullanmış olmak,
7) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak,

B. Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı)
1) Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) mobil uygulama geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek
2) Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS) geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
3) Mobil işletim sistemlerinde SQLite ve çevrimdışı (offline) çalışma konusunda tecrübe sahibi olmak,
4) Android ve iOS frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,
5) Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, Realm konularında bilgi sahibi olmak,
6) iOS işletim sisteminde UIKit, Core Data, Core Text, Push Notification, Firebase, Realm konularında bilgi sahibi olmak,
7) Figma, Photoshop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek,
8) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak ve ayrıca tasarım kalıplarını etkin olarak kullanabilmek,
9) SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokollerine hâkim olmak,
10) Güncel UX/UI trendleri, teknikleri ve teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak,
11) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (Azure DevOps, TFS, Git vb.) kullanmış olmak,

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ
Başvurular
27.03.2023-10.04.2023 tarihleri arasında https://online.ktu.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır.

3. İSTENİLEN BELGELER
a
. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),
b. Lisans diploması veya e-Devlet’ten alınan karekodlu mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diplomatik denklik belgesi)
c. 2022 KPSS sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir),
d. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekir),
e. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) (Yabancı dil puanına İlişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir,
f. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
g. Askerlik durumunu gösterir belge.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” Madde 8- Personel Seçimi başlığı kapsamında; Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 10 (on) katına kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.ktu.edu.tr adresinden ilan edilecek olup sözlü sınav 28.04.2023 (Cuma) günü saat 9:30’da Üniversitemiz Rektörlük binasında yapılacaktır.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar; başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde dilekçeyle şahsen veya posta yoluyla sınav komisyonuna itiraz edebileceklerdir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5. SINAV KONULARI
Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.
6. SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınav, 28.04.2023 tarihinde Üniversitemiz Rektörlük Binasında yapılacaktır.

7. DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucunda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Mülakat puanları eşit olan adayların değerlendirmesi yapılırken KPSS ve YDS puanları dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.

8. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sınavın bitiş tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde www.ktu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

9. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli bilişim personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

10. DİĞER HUSUSLAR
a
. Adaylar, sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.
b. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
c. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

İletişim:
Tel : 0462 377 21 11 (Başvuru İçin - Personel Daire Başkanlığı)
: 0462 377 14 00 (Özel Şartlar İçin - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)
E-Posta : [email protected]

Editör: Tayfun Çöpcü