METAL MALZEMELER, KERESTE MALZEMELERİ, İŞ MAKİNESİ YEDEK PARÇA, TAŞIT YEDEK PARÇA, LASTİK, HOPARLÖR MALZEMELERİ VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI
ORTAHİSAR BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 


Metal Malzemeler, Kereste Malzemeleri, İş Makinesi Yedek Parça, Taşıt Yedek Parça, Lastik, Hoparlör Malzemeleri ve Elektrik Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/772447

 

1-İdarenin
a) Adı : ORTAHİSAR BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ / SATINALMA ŞEFLİĞİ
b) Adresi : Akoluk Mahallesi Eski Akoluk Belediye Binası Trabzon - ORTAHİSAR / TRABZON ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4622336100 - 4623211393
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Metal Malzemeler, Kereste Malzemeleri, İş Makinesi Yedek Parça, Taşıt Yedek Parça, Lastik, Hoparlör Malzemeleri ve Elektrik Malzemeleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Grup : 23 Kalem Metal Malzemeler 2. Grup : 5 Kalem Kereste Malzemeleri 3. Grup : 8 Kalem İş Makinesi Yedek Parça Malzemeleri 4. Grup : 61 Kalem Taşıt Yedek Parça Malzemeleri 5. Grup : 28 Kalem Lastik 6. Grup : 2 Kalem Hoparlör Malzemeleri 7.Grup : 34 Kalem Elektrik Malzemeleri Toplam : 161 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Trabzon Ortahisar Belediyesi Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğüne
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme tarihini müteakip işe başlanacak olup ürünler 30 takvim günü içerisinde idarenin isteğine göre peyder pey veya tek seferde teslim alınacaktır. Teslim esnasında boşaltma ve istifleme yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici firma istenilen malzemeleri hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında teslim etmiş olacaktır. Hafta sonu (Cumartesi-Pazar)gelen malzemeler teslim alınmayacaktır. Teslim edilen parçaların tamamı göz muayenesinden en az %20si boyut muayenesinden geçirilecektir. Göz ve boyut muayenesinde uygun bulunmayan yedek parçaların tamamı reddedilir. Yedek Parçalar için; Yüklenici teslim aşamasında üretici, ithalatçı veya ana firmalardan almış olduğu (ilgili yedek parça adı ve miktarı belirtilmiş olacak ve miktarlar teslim edileceklerden az veya fazla olmayacaktır) sevk irsaliyesi veya faturayı ibraz edecektir, Muayene komisyonu isterse şüphelendiği parçaları araç üzerinde deneyebilir. Ve yetkili bir kuruluştan (KOSGEB veya KTÜ) denklik belgesi isteyebilir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihini müteakip işe başlanacaktır .


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.07.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Pazarkapı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi Belediye Ana Hizmet Binası İhale Birimi Kat 1 No:98


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
TS EN 10219
TSE Belgesi
TSE EN 10025


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN02047276