Başbakan Ilısu ve HES projelerine el attı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Ilısu Barajı ve HES Projesi’nin belirlenen süre içinde tamamlanması için genelge yayınladı.

Başbakan Ilısu ve HES projelerine el attı
Buna göre Ilısu Barajı kapsamında, çevresel faaliyetlerin inşaat çalışmalarıyla beraber yürütülmesi ve tamamlanması için proje ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyon DSİ tarafından sağlanacak. Projenin ilerleyen sürecinde, gerektiğinde proje kapsamında yer alan kurumlar ve birimler DSİ tarafından yeniden belirlenebilecek.

Ilısu Barajı ve HES Projesi ile İlgili 2012/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce (DSİ) yürütülmekte olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi’nin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi alınması gereken tedbirlere yer verildi.

Buna göre Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında, çevresel faaliyetlerin inşaat çalışmaları ile beraber yürütülmesi ve tamamlanması maksadıyla; proje ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyon DSİ tarafından sağlanacak. Projenin ilerleyen sürecinde, gerektiğinde proje kapsamında yer alan kurumlar ve birimler DSİ tarafından yeniden belirlenebilecek. Bu çerçevede yapılacak çalışmalara ilişkin DSİ’nin talepleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından öncelikle yerine getirilecek.

-BİLİM KOMİTESİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDAKİ BÜTÜN FAALİYETLERE KATKI SAĞLANACAK-

DSİ ile koordineli olarak, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak ve bağımsız uzmanlardan oluşacak olan Bilim Komitesi’nin çalışmaları kapsamında yapılacak harcamalar, DSİ Genel Müdürlüğünce karşılanacak. Ayrıca Bilim Komitesi çalışmaları kapsamındaki bütün faaliyetlere ait gereken katkı ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ivedilikle sağlanacak.

-KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN HIZLA SONUÇLANDIRILMASI İÇİN TEDBİR ALINACAK-

Proje kapsamında taşınmazların kamulaştırma işlemlerinde; devir, tahsis, irtifak, tescil, terkin ve ferağ işlemlerinin hızla sonuçlanması için bu konuda görevli kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli tedbirler alınacak ve söz konusu işlemler öncelikli olarak neticelendirilecek. Proje sahasındaki bütün Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin yeterli seviyede hizmet sunabilmesi sağlanacak, kamulaştırma planlarının hazırlanmasına ilişkin bilgi ve belgeler temin edilecek, gerekli kontroller ile tapudaki iş ve işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerince öncelikle neticelendirilecek.

-KAMULAŞTIRMA DAVALARININ SONUÇLANMASI İÇİN MAHKEMELERİN TALEP ETTİĞİ BELGELER HIZLA GÖNDERİLECEK-

Proje kapsamında açılacak kamulaştırma davalarının kısa sürede neticelenebilmesi için DSİ’nin ve mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli özen gösterilerek derhal gönderilecek. Proje sahasında yer alan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin aksatılmadan ödenebilmesi için, Maliye Bakanlığı ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce gerekli tedbirler ivedilikle alınacak.

-DSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROJELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN TEDBİRLER ALINACAK-

Projeden etkilenen köy yolları, karayolları, köprüler, demiryolları, su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve diğer tesislerin göl alanı dışına taşınmasına ilişkin proje ve yapım işleri, kendi bütçelerine konulan ödenekten karşılanmak üzere, ilgili kurumlarca aksamaya meydan verilmeden zamanında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda DSİ birimleri ve diğer kurumlar tarafından talep edilecek izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler, öncelikle sonuçlandırılacak. Baraj göl alanında kalacak köy yollarının güzergah değişikliği için proje sahasındaki il özel idareleri ve valilikler tarafından gerekli çalışmalar zamanında yapılacak ve bu maksatla DSİ tarafından yürütülecek proje ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için gerekli bütün tedbirler alınacak.

Projenin yapımı için gerekli olacak kum-çakıl, ariyet, kil ve taş ocaklarının hammadde üretim izni ve bu kapsamda ilgili mevzuat gereği alınacak diğer izinlerin ve tahsis işlemlerinin süratle gerçekleştirilebilmesi için gereken işlemler, kamu kurum ve kuruluşlarınca acele olarak neticelendirilecek.

-ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLEMESİ-

Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bütün altyapı ve üstyapı inşaatları için gereken tesislerin çevresel etki değerlendirmeleri yapılırken projenin, 7 Şubat 1993 tarihinden önce yatırım programına alınmış olması durumu dikkate alınacak ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nden muafiyet hususu buna göre değerlendirilecek. Proje için çevre mevzuatı uyarınca alınması gereken izinlere ilişkin talepler ile bu taleplere dayanılarak gerçekleştirilecek işlemler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bu hususta görevli diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle sonuçlandırılacak.

Proje kapsamında yapılması veya teknolojik olarak iyileştirilmesi gereken atık su arıtma ve düzenli katı atık depolama tesislerinin yapımına veya iyileştirilmesine öncelik verilecek; konuyla ilgili izinlerin, ödenek tahsis işlemlerinin ve diğer hususların ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler tarafından süratle gerçekleştirilmesi çalışmalarının takibi ilgili valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılacak.

-TARIMSAL KÖKENLİ KİRLİLİK AZALTILACAK-

Tarım arazileri su altında kalarak gelir kaybına uğrayacak hane halkının, iskan edildikleri yeni yerleşim yerlerinde, istemeleri halinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli gelir iyileştirme projeleri ve uygulamaları yapılacak. Havzadan kaynaklanan ve Ilısu Barajı su kalitesini etkileme ihtimali bulunan “tarımsal kökenli kirlilik”in azaltılması maksadıyla “iyi tarım uygulamaları” ve çiftçi eğitimine; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından öncelik verilecek.

-PROJE SAHASINDA KÜLTÜR VARLIKLARINA RASTLANMASI HALİNDE, DURUM İLGİLİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLECEK-

Proje sahasında ve baraj göl alanında kalacak taşınır veya taşınmaz kültür varlıklarına konu olan buluntulara rastlanılması halinde, konu ilgili Müze Müdürlüğüne bildirilecek olup; gerekli çalışmalar DSİ ve bu konuda görevli kamu kurum ve kuruluşlarınca, koordinasyon ve işbirliği içerisinde, ivedilikle gerçekleştirilecek. Proje kapsamındaki konular, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu gündeminde öncelikle ve ivedilikle değerlendirilecek. Bu konudaki Kurul çalışmalarına, sadece üyelere konu hakkında bilgi vermek üzere DSİ teknik elemanları da çağrılacak, projenin önemi de dikkate alınarak, herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden çalışmaların sonuçlandırılması sağlanacak.

Proje kapsamında, baraj göl alanında veya su altında kalacak kültürel varlıkların (arkeolojik alanlar) ve anıt eserlerin taşınması veya yerinde korunması ile ilgili her türlü çalışmanın, bu kapsamda DSİ tarafından hazırlanacak olan mühendislik projelerinin; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Komisyonunun öneri ve görüşleri doğrultusunda, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi için DSİ ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli tedbirler ivedilikle alınarak uygulamaya konulacak.

-YUKARI HASANKEYF’İN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DSİ PROJELERİNDE İZLENECEK YOL BELİRLENDİ-

Yukarı Hasankeyf’in jeolojik ve jeoteknik olarak güçlendirilmesine yönelik olarak DSİ tarafından hazırlanacak mühendislik ve koruma projeleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca oluşturulan Bilim Komisyonu’nun öneri ve görüşleri doğrultusunda, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı çerçevesinde DSİ ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek.

Hasankeyf’in yeni yerleşim alanında, proje kapsamında taşınan kültür varlıklarının sergilenebileceği, tarihi ve kültürel yarımadada yapılacak açık ve kapalı müze projeleri; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak DSİ ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanarak uygulamaya konulacak.

-BARAJ GÖL ALANINDA HAZİNENİN KAYNAK KAYBINA NEDEN OLAN YENİ EV YAPIMINA ENGEL OLUNACAK-

Baraj göl alanında hazinenin kaynak kaybına sebebiyet veren, sonradan tesis edilen mütemmim cüzlerin (ev, sera, ağaç, kuyu vs.) önlenmesi için, valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından gerekli bütün tedbirler geciktirilmeksizin alınacak. Proje alanlarında; inşaat, kamulaştırma ve kültür varlıkları konusunda yapılan çalışmaların ve çalışanların emniyeti, proje sahasındaki valilikler tarafından ivedilikle sağlanacak.

-YENİDEN İSKAN-

Baraj projesinden etkilenecek yerleşim yerleri ve arazileri su altında kalacak olan ilçe ve köylerin yeniden iskanında, daha modern ve hayat standardı yüksek yeni yerleşim yerleri kurulması için, su tutma tarihinden önce yapılacak bütün yeniden yerleşim faaliyetleri, 5543 sayılı İskan Kanunu hükümlerine göre; DSİ Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan veya yapılacak olan protokollere göre gerçekleştirilecek. Ayrıca ihtiyaç halinde, batardo su kotundan etkilenen yerleşim yerlerinin iskânının ivedilikle yapılabilmesi için gerekli plan, proje ve inşaat faaliyetleri TOKİ Başkanlığına yaptırılabilecek.

Proje sahasında 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya il özel idarelerince yapılacak veya yaptırılacak toplulaştırma çalışmalarına öncelik verilecek.Yukarıda ifade edilen esaslar dışında; proje ile ilgili her türlü plan, proje, yapım ve detay çalışmaları sırasında işlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için DSİ merkez birimleri, DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü, DSİ’nin görev ve yetki vereceği diğer taşra birimleri ile idare adına iş yapan gerçek ve tüzel kişilere bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlerin hızlandırılması açısından gerekli yardım ve destek sağlanacak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner478