Ülkemizde tarım sektörü, insanların beslenmesi, istihdamı,ekonomiye katkısı ve ihracat potansiyeli açısından stratejik bir önem taşımaktadır.Çiftçilerimizin iç ve dış pazarlar için üretim üretin yapabilir hale gelmeleti, daha kaliteli yaşam düzeyine kavuşabilmeleri için üretim kaynaklarını daha etkin ve fizibil kullanmaları gerekmektedir.Bu bağlamda bölgemizde fındık ve kısmen çay üretimi gibi yılda bir ürün almak insanların yaşam seviyelerini refah anlamında sürdürebilir olmaktan uzak kalmaktadır.Onun için sınırlı kaynaklar üretim amaçlı kullanılırken , çiftçimizin önündeki engelleride minimuma indirmek gerekmektedir.

ONUN İÇİN; 


1- STRATEJİ: Buradaki asıl amaç fındık üretimi ve pazarlamasını kapsamaktadır.


2-MEVCUT DURUM: Fındık üretiminin yüksek olması, bölge illerinde istihdam yarstması, işletmelerin tek ürüne bağlı olup çok çeşitlilik göstermesi, yoğun nüfus baskısı dolayısıyla işsizliğin yüksek olması ve üreticinin örgütlenme eksikliği yanında bahçelerde mekanizasyon uygulamasının olmayışı, arazilerin toprak yapısının sığ organik maddece fakir ve meyilli olup ocak dal sayısının fazla olması, fındık tarımında yaı kesimin uğraşması, bahçelerin çoğunun yaşlı ve ekonomik ömrünü tamamlamış olması,yeterli girdinin ve mücadelenin yapılmsması ve zararlı olmasına karşın hasatın daldan yapılması.


3-PROBLEMLER:Fındık dikim alanlarının arz- talep dengesini aşması, üretimin artması ve alım politikalarının belirsizliği üretici aleyhine etkilemesi, alınsn kredilerin faizlerinin yüksek olması,fındık sanayisinde işletmelerin düşük kapasiteli çalışması,fındık işletmelerinin mali yönden güçsüz olmsları, üreticilerin başka yerlerde ikamet etmeleri,fındığın fiyatının maliyet analiziyle belirlenmemesi,fındığın değer fiyattan satılamayışı, fiyatta stabillik olmayıp aşırı dalgalanmaların devam etmesi, hasst sonrasında kurutma döneminde yağışlar dolayısıyla sorunlar yaşanması,sıhhı olmayan depolanma sonucu AFLA DOKSİN oluşması, yayım yetersizliği ve piyasada çifte fiyat oluşması işleme ile uğraşan ihracatçılar ve tüccarların fındığı aynı fiyattan almamaları, küçük firmaların aradan çıkması,ve pazarlama ağının yeterince oluşturulamaması,rekabete dayalı dayalı piyasanın olmayışı ve ihracatta fonların uygulanmaması,fındıkla ilgili kamu ve  özel sektör arasında yeterli koordinasyonun olmayışı, iç tüketimin düşük olması,tüketimi artırıcı kampanyaların yetersizliği ve özel sektör tarafından yapılan fındık alımlarında sağlıklı randıman belirlrmesinin olmayışı yani fındık politikasında tatmin edici bir politikanın olmayışı, çiftçinin örgütsüz olması ve önünü görememesi.


4-FIRSATLAR:Bölgenin organik fındındık üretimine uygun olması,Marka yaradılarak Türk fındığı dünyaya tanıtılabilir, ambalaj ve etiketleme ile pazar payı artırılabilir,iç tüketim çoğaltılabilir ve nüfusun yoğun olduğu ülkelerde tanıtımla ihracat artırılabilir.


5-TEHLİKELER:Miras yoluyla sürekli arazilerin bölünmesi sonucu üreticinin eline geçen paranın gittikçe azalması neticesinde, çiftçinin üretimden kopma noktasına gelmesi, Avrupa pazarlarında rekabete maruz kalan fındık Türkiyenin pazarlama eksikliğinden dolayı ithalatçı ülkelerde batmindon rekabetinin fındığa göre artması,Türkiye'ye rakip üretici ülkelerden fındık ithali ve kaçakçılıkla ülkeye giren fındığın artmasıyla piyasanın olumsuz etkilenmesi,fındık ihracat politikalarındaki istikrarsızlık nedeniyle diğer ülkelerin fındık üretmeye başlaması.

SONUÇ:Yıllardır ülkemize tüm tarımsal ürünler içerisinde ülkemize en fazla döviz kaz
andıran ürün fıdık olmasına karşın bu avanta artık elden kaçırılmak üzere.Zira fındıkta konvansiyonel bir rotaya doğru gidilirken bu süreç fındığın emperyalist bir işgal altına alınmasına işaret etmektedir.Ülkemizde bu durumdan bihaber olan üreticilerimizin biran önce krndi iç dinamiklerinden kaynaklanan bir güçle acilen örgütlenerek geleceklerine sahip çıkmak zorundadır.Aksi halde bu işgal üreticiye daha fazla zaman tanımayacaktır.Daha açıkcası; FINDIK İLERİDE KİME KALACAK DİYE YAKİNMAK İSTEMİYORSAK TÜM ÜRETİCİLER ÜRÜNÜNE SAHİP ÇIKMALI VE MİLLİ STRATEJİK ÜRÜN KORUNARAK ÜLKEMİZE GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA ÜRETMEYE DEVAM ETMELİDİR!!!!!!!